Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zyjeboczuje
Unikaj ludzi, którzy cię nie szanują. Zrób to z szacunku do samego siebie. Nie ma powodu podlizywać się komuś, kto uważa cię za gówno.
— Piotr C.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaenvyy envyy
zyjeboczuje
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaenvyy envyy
zyjeboczuje
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaenvyy envyy
zyjeboczuje
3203 3b5d
zyjeboczuje
Reposted fromMoonTide MoonTide viaenvyy envyy
zyjeboczuje
zyjeboczuje
zyjeboczuje
Reposted frombzt bzt viaenvyy envyy
zyjeboczuje
`Czasem słowo ,,nic" może coś znaczyć
Dwoje oczu to za mało by zobaczyć
— Pih
Reposted fromenvyy envyy
zyjeboczuje

 
Wszystko jest lepsze, 
kiedy nic Cię nie obchodzi. 
Reposted fromenvyy envyy
zyjeboczuje
2223 a8ba
Reposted fromcalifornia-love california-love viaenvyy envyy
zyjeboczuje
8004 5223 500
Reposted fromwestwood westwood viamadamemonroe madamemonroe
zyjeboczuje
CIERPliwość
— mywszyscy
Reposted fromaviee aviee viastoprocentserca stoprocentserca
zyjeboczuje
Pamiętaj, że czasami Nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— John Green
zyjeboczuje
8975 8030
Hey! Who Are You
Reposted fromkonbeto konbeto viamalwiszisza malwiszisza
zyjeboczuje

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viadusz dusz
zyjeboczuje
Opony... || PiktoGrafiki
Reposted fromrickymp rickymp viamalwiszisza malwiszisza
zyjeboczuje
Często zwykłe mil­cze­nie i brak cza­su od­da­la bar­dziej niż naj­gor­sze kłótnie. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl