Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zyjeboczuje
3696 7606 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaLabRatOr28 LabRatOr28
zyjeboczuje
5074 8c4d 500
Reposted fromliteracja literacja viaLabRatOr28 LabRatOr28
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viajuhasowa juhasowa
4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajuhasowa juhasowa
zyjeboczuje
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSoulScream SoulScream
zyjeboczuje
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viafindmyway findmyway
zyjeboczuje
Unikaj ludzi, którzy cię nie szanują. Zrób to z szacunku do samego siebie. Nie ma powodu podlizywać się komuś, kto uważa cię za gówno.
— Piotr C.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaenvyy envyy
zyjeboczuje
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaenvyy envyy
zyjeboczuje
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaenvyy envyy
zyjeboczuje
3203 3b5d
zyjeboczuje
Reposted fromMoonTide MoonTide viaenvyy envyy
zyjeboczuje
zyjeboczuje
zyjeboczuje
Reposted frombzt bzt viaenvyy envyy
zyjeboczuje
`Czasem słowo ,,nic" może coś znaczyć
Dwoje oczu to za mało by zobaczyć
— Pih
Reposted fromenvyy envyy
zyjeboczuje

 
Wszystko jest lepsze, 
kiedy nic Cię nie obchodzi. 
Reposted fromenvyy envyy
zyjeboczuje
2223 a8ba
Reposted fromcalifornia-love california-love viaenvyy envyy
zyjeboczuje
8004 5223 500
Reposted fromwestwood westwood viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl